پیچیدگی ساختارمند و پیچیدگی بی ساختار

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

Complicated : پیچیدگی ساختارمند

Complex : پیچیدگی بی ساختار