ابهام در صورت مساله خبیث

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

با توجه به اینکه مسائل خبیث، غالبا مسائلی هستند که اطلاعات ما در مورد صورت مساله (What) ناقص است و صورت مساله، تعریف درستی ندارد، در راه حل یابی برای مساله خبیث با استفاده از تفکر طراحی، پروسه تفکر طراحی، از یک دغدغه یا نیاز شروع می شود نه از تعریف مساله، چون صورت مساله ی روشنی وجود ندارد. به بیان دیگر «صورت مساله» در پایان فاز Define از پروسه تفکر طراحی روشن می شود نه در ابتدای راه.

بنابراین در تفکر طراحی هم مساله درست را باید کشف کنیم و هم راه حل درست را.