دیزاین داینامیک از ادغام شرکت آفرینشهای تصویری و داده پردازی قلم (تاسیس 1386) و شرکت طراحی مهندسی هیدران (تاسیس 1389) ایجاد شده و بطور تخصصی در حوزه بکارگیری دانش طراحی در صنایع مختلف فعالیت می کند . ماموریت اصلی دیزاین داینامیک کمک به راه اندازی و توسعه کسب و کارها به منظور شناسایی دقیق مخاطب هدف و ارائه راهکاری متناسب با نیاز واقعی آنها است.

Design Thinking Minset

در این راستا از دو مدل «تفکر طراحی» و «اقتصاد چرخشی» برای دیدی همه جانبه به مسائل پیرامون کسب و کارها و درک عمیق نسبت به نیاز واقعی مخاطب بهره می بریم. این مدلها در جوامع توسعه یافته و درحال توسعه در حال اجراست و در آینده جزو الزامات قانونی کسب و کارها خواهد شد. از مزایای این مدلها دست یابی به کسب و کاری ماندگارتر با ریسک کمتر است.