مساله، راهکار، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

Problem – Solution – Current Condition – Desired Condition

به شکاف (Gap) یا فاصله بین «وضعیت موجود» و «وضعیت مطلوب»، «مساله» گفته می شود. به روش رسیدن از «وضعیت موجود» به «وضعیت مطلوب»، «راهکار یا راه حل» گفته می شود.

نکته ۱: واژه «پاسخ» یا «جواب» به معنی «وضعیت مطلوب» است نه راهکار و راه حل.

نکته ۲: «مساله» جوابی به سوالِ «چه چیز؟» (What) هست و «راهکار» جوابی به سوالِ «چطور؟» (How)

What? -> Problem

How? -> Solution